Cele i działania w ramach ODO

Prace realizowane w ramach projektu mają dostarczać wymiernych korzyści obu Partnerom. W przypadku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Spraw Publicznych) projekt poszerza oraz podnosi jakość procesu dydaktycznego z zakresu obserwacji i analizy dialogu obywatelskiego w Krakowie. Natomiast uzyskane wyniki analiz, diagnoz oraz rekomendacje mają posłużyć Gminie Miejskiej Kraków do usprawniania działań w obszarze budowania i wzmacniania dialogu obywatelskiego. Wsród szczegółowych celów ODO znajdują się:

 • analiza procesów komunikacyjnych i diagnozowanie problemów,
 • monitorowanie przebiegu dialogu obywatelskiego i procesów decyzyjnych,
 • organizacja obiegu komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami dialogu obywatelskiego,
 • doradztwo w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych i wizerunkowych,
 • przygotowywanie materiałów i innych działań promocyjnych i wizerunkowych efektów prac w ramach projektu.

Ponadto projekt pozwala na zapewnienie udziału pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów w badaniach oraz pracach o charakterze interdyscyplinarnym, których istotnym efektem jest transfer wiedzy i zwiększanie roli opiniotwórczej i eksperciej osób zaangażowanych w jego realizację. Do głównych działań realizowanych w ramach projektu należą:

 • dydaktyczne zajęcia projektowe,
 • zamawiane rozprawy magisterskie i doktorskie związane z problematyką zaproponowaną przez UMK. Wiarygodność wyników badań empirycznych certyfikowane będą przez WZiKS (IDMiKS lub ISP),
 • badania realizowane przez doktorantów oraz studentów należących do kół naukowych.

Zaś efektem prac będą m.in.:

 • raporty z badań,
 • multimedialne materiały promocyjne (spoty telewizyjne, radiowe, projekty ulotek, plakatów i innych, itp.),
 • wnioski grantowe i konkursowe,
 • konferencje, sympozja i warsztaty,
 • publikacje książkowe i multimedialne.