Dialog obywatelski w Krakowie, Ewaluacja Centrum Obywatelskiego - kontynuacja, tom 6, 2018

W 2018 roku zespół ODO kontynuował badania ewaluacyjne Centrum Obywatelskiego w Krakowie oraz badania reprezentacji medialnych dialogu obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań drugiej części ewaluacji zadania publicznego jakim jest prowadzenie Centrum Obywatelskiego w Krakowie.

 

KSIĄŻKA DOSTĘPNA JEST TUTAJ

Dialog obywatelski w Krakowie, Perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii, tom 5, 2018

W 2018 roku zespół ODO kontynuował badania reprezentacji medialnych dialogu obywatelskiego oraz badania ewaluacyjne Centrum Obywatelskiego w Krakowie.

Najważniejsze zadanie badań medioznawczych polegało na zdiagnozowaniu wyobrażenia dziennikarzy oraz kreatorów opinii publicznej na temat dialogu obywatelskiego. Wywiady stanowiły integralną część analizy reprezentacji medialnych. Tom 5 jest zatem kontynuacją treści zawartych w tomie 3 zbioru publikacji ODO.

Studentom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji projektu należą się szczególne podziękowania za zaangażowanie i skrupulatność, z jaką przeprowadzili wywiady. Autorzy publikacji serdecznie dziękują także wszystkim rozmówcom za wyczerpujące, szczere, wzbogacone o liczne przykłady odpowiedzi na postawione pytania.

KSIĄŻKA DOSTĘPNA JEST TUTAJ

Dialog obywatelski w Krakowie, Ewaluacja Centrum Obywatelskiego, tom 4, 2017 Dialog obywatelski w Krakowie, Ewaluacja Centrum Obywatelskiego, tom 4, 2017

W 2017 roku zespół ODO postawił sobie dwa cele badawcze:

1. zdiagnozowanie otoczenia medialnego dialogu obywatelskiego w Krakowie;

2. ewaluację Centrum Obywatelskiego, które jest zadaniem publicznym, zleconym do realizacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Miejską Kraków.

Czwarty tom zbioru prezentuje założenia i obszary ewaluacji zadań publicznych, przykładową metodologię jej przeprowadzenia oraz wyniki, wraz z wnioskami i rekomendacjami adresowanymi do wykonawców zadania. Zadanie publiczne, które poddano ewaluacji i stanowi przykład w monografii, to prowadzenie w okresie od 2015 do 2016 roku Centrum Obywatelskiego w Krakowie przez 3 organizacje pozarządowe: Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu.

KSIĄŻKA DOSTĘPNA TUTAJ

Dialog obywatelski w Krakowie, Reprezentacje medialne, tom 3, 2017 Dialog obywatelski w Krakowie, Reprezentacje medialne, tom 3, 2017

W 2017 roku zespół ODO postawił sobie dwa cele badawcze:

1. zdiagnozowanie otoczenia medialnego dialogu obywatelskiego w Krakowie;

2. ewaluację Centrum Obywatelskiego, które jest zadaniem publicznym, zleconym do realizacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Miejską Kraków.

W tomie trzecim zbioru publikacji ODO omówiono medialne uwarunkowania prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie. W monografii zaprezentowane zostały odpowiedzi na pytania  jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego. Publikacja zawiera także rekomendacje adresowane do poszczególnych uczestników dialogu obywatelskiego.

KSIĄŻKA DOSTĘPNA TUTAJ

 

Dialog obywatelski w Krakowie, tom 2, 2016

W roku 2016 analiza objęła współpracę Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych. Chodziło przede wszystkim o ocenę współdziałania tych podmiotów, ich zdolności do wspólnej realizacji projektów na rzecz rozwoju miasta oraz ich wzajemnego komunikowania się. Celem badań było:  

poznanie praktyk konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku oraz zebranie opinii organizacji pozarządowych odnośnie postulowanych zmian w sposobie funkcjonowania tych konsultacji;  

poznanie finansowych i społecznych zdolności organizacji pożytku publicznego w Krakowie, jak również ich misji, obszarów aktywności, współpracy i projektów realizowanych w mieście; rozpoznanie jakości komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Krakowie a Urzędem Miasta, w szczególności poprzez portal www.ngo.krakow.pl.

Wyniki tych badań zostały zaprezentowane w publikacji z 2016 roku.

KSIĄŻKA DOSTĘPNA TUTAJ

Data opublikowania: 11.12.2017
Osoba publikująca: Joanna Grzechnik

Dialog obywatelski w Krakowie, tom 1, 2015 Dialog obywatelski w Krakowie, tom 1, 2015

W początkowej fazie realizacji projektu celem badań było poznanie stopnia znajomości pojęć i zagadnień dialogu obywatelskiego oraz sposobów postrzegania instytucji dialogu obywatelskiego wśród mieszkańców Krakowa, krakowskich organizacji pozarządowych i w przekazie krakowskich mediów. W pierwszej kolejności chodziło bowiem o ustalenie, czy i w jaki sposób podmioty te identyfikują dialog obywatelski. A następnie, na podstawie uzyskanych informacji starano się odpowiedzieć na pytanie, czy po stronie badanych podmiotów istnieją raczej sprzyjające czy raczej niesprzyjające warunki dla rozwoju dialogu obywatelskiego w Krakowie. Ważnym celem badań, było także ustalenie przyczyn zidentyfikowanych opinii.

W związku z powyższymi założeniami określono trzy podstawowe zadania badawcze:

1) przeprowadzenie badań sondażowych wśród mieszkańców Krakowa w zakresie znajomości podstawowych pojęć i obszarów działania instytucji dialogu obywatelskiego, poziomu zaangażowania w działalność społeczną oraz znajomości źródeł Metodologia badań 13 pozyskiwania informacji o instytucjach i inicjatywach obywatelskich;

2) przeprowadzenie badań sondażowych wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie znajomości podstawowych pojęć i obszarów działania instytucji dialogu obywatelskiego, poziomu zaangażowania w działalność społeczną oraz znajomości źródeł pozyskiwania informacji o instytucjach i inicjatywach obywatelskich;

3) przeprowadzenie badań przekazu medialnego pod kątem stworzenia bazy dziennikarzy oraz kanałów komunikowania zajmujących się tematyką dialogu obywatelskiego w Krakowie.

Wyniki badań zaprezentowano w publikacji z 2015 roku.

KSIĄŻKA DOSTĘPNA TUTAJ