Zespół ODO

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce. Medioznawca, kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa oraz zagadnieniach dialogu obywatelskiego. Uwagę skupia na funkcjonowaniu i roli organizacji pozarządowych we współczesnych demokracjach. Jest autorką sześciu monografii, w tym książki: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych (2013). Stypendystka The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund oraz Rządu Republiki Austrii. Stale współpracuje z ośrodkami naukowymi w Austrii i Niemczech. Była kierownikiem, ekspertem i doradcą w kilku projektach międzynarodowych. Obecnie członek komitetu zarządzającego oraz ekspert w projekcie Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics, realizowanym w ramach programu COST (European Corporation in Science and Technology).  

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieloletni ekspert Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz konsultant w projektach badawczo-wdrożeniowych krajowych instytucji publicznych i pozarządowych,  w szczególności: Collegium Civitas, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności współczesnych problemów organizacji pozarządowych, ich zdolności organizacyjnych, tworzenia sieci współpracy z organizacjami publicznymi oraz społeczno-kulturowych kontekstów funkcjonowania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim.

dr Michał M. Bukowski

Medioznawca, politolog, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.

Jego zainteresowania oscylują wokół problematyki negocjowania znaczeń w komunikacji publicznej, szczególnie w obrębie współczesnych konfliktów o wykorzystanie przestrzeni w miastach. Autor prac z zakresu wykorzystania komputerowej analizy zawartości do badania słów i wyrażeń sztandarowych.

Brał udział w projekcie RECON (Reconstituting Democracy in Europe), projektował i realizował badania dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

mgr Ewelina Góral

Absolwentka controllingu i doradztwa gospodarczego, studiów licencjackich na kierunku zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi oraz zarządzanie kulturą i mediami. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje przy projektach naukowo – badawczych realizowanych m.in. przez Muzeum Narodowe w Krakowie

Jej obszar zainteresowań badawczych dotyczy irańskich organizacji pozarządowych, marketingu w trzecim sektorze oraz komunikacji międzykulturowej.  

mgr Joanna Grzechnik

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów licencjackich na kierunku socjologia. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu nauk o mediach obejmującą zagadnienia związane z usieciowieniem polskich ruchów miejskich oraz jego związkiem z komunikowanymi przez te ruchy wartościami.

Pracowała przy projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Jej zainteresowania badawcze związane są z kapitałem społecznym, w szczególności dotyczą  funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, komunikacji oraz tworzenia sieci  przez ruchy społeczne oraz organizacje pozarządowe, a także, szeroko rozumiane, kwestie miejskie.

 

mgr Wioletta Klytta

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka dyscypliny nauki o mediach na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała przy projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Jej obszar zainteresowań to dialog obywatelski oraz funkcjonowanie jego narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu partycypacyjnego, komunikacja instytucjonalna i organizacyjna w przestrzeni miejskiej oraz język mediów.

mgr Sylwia Wrona

Absolwentka zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi oraz studiów licencjackich na kierunku komparatystyka na UJ. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Pracuje przy projektach naukowo - badawczych realizowanych m.in. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jej obszar zainteresowań badawczych to zarządzanie w trzecim sektorze, szeroko pojęta komunikacja organizacyjna i kultura organizacyjna.