Przejdź do głównej treści strony

Etap IV - Raport ODO 2017, Tom 1 - Reprezentacje medialne Etap IV - Raport ODO 2017, Tom 1 - Reprezentacje medialne

Część Zespołu ODO, reprezentująca Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ właśnie zakończyła pracę nad najnowszą publikacją ODO, której efekty przedstawiamy poniżej w postaci raportu.

Zaplanowane na rok 2017 badania zrealizować miały dwa cele badawcze: 

  • zdiagnozowanie otoczenia medialnego dialogu obywatelskiego w Krakowie (czyli uzyskanie odpowiedzi na pytania, jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego)
  • ewaluację Centrum Obywatelskiego, które jest zadaniem publicznym, zleconym do realizacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Miejską Kraków.

Przyjęty dwutorowy profil obserwacji wymagał zastosowania odrębnych dla każdego celu badań, podejść teoretycznych, metodologii i sposobów prowadzenia analizy. Dlatego efekty projektu ODO w 2017 roku zostały zaprezentowane w dwóch tematycznych tomach publikacji: Reprezentacje medialne oraz Ewaluacja Centrum Obywatelskiego.

http://www.odo.wzks.uj.edu.pl/documents/104220268/0/raport-2017.pdf/01ca677c-66ae-42c8-999d-3a8a343f9f96

2017 2017

Wraz z początkiem nowego semestru,  na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej odbyło się oficjalne spotkanie zespołu naukowego naszego Obserwatorium, otwierające kolejny rok prac! Już niebawem w efekcie prowadzonych badań ukaże się kolejna książka... a może nawet dwie! Więcej o prowadzonych badaniach już niebawem.

2016 2016

Już od kilku miesięcy owocnie współpracujemy z Kołem Naukowym FOCUS. O wynikach prac będzie można niedługo przeczytać. Wspólnie ze studentami poszliśmy w teren badawczy. Rozmawiamy, obserwujemy i niedługo o tym opowiemy!


 

Etap III 2015/2016 Etap III 2015/2016

Raport "Dialog Obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów" już dostępny! Zachęcamy do zapoznania się z wynikami prac naszego zespołu.

http://www.uj.edu.pl/documents/104220268/0/raport%20_Dialog%20obywatelski%20w%20Krakowie_2015.pdf?version=1.0&t=1455282770000

Etap II 2015/2016 Etap II 2015/2016

Agenda zadań w roku akademickim 2015/2016 to przygotowanie i przeprowadzenie:

- badań pilotażowych wśród min. 60 organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych w Krakowie,

- badań ewaluacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS),

- badań min. 20 krakowskich organizacji pozarządowych dotyczących ich potrzeb informacyjnych i stosowania skutecznych narzędzi komunikacyjnych.

Również prowadzone są zapisy na seminaria licencjackie i magisterskie w obu Instytutach poświęcone tematyce współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz szeroko rozumianego dialogu obywatelskiego w mieście. Także planowane jest przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat działań ODO, w tym konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty partnerstwa zawartego między Gminą Miejską Kraków oraz Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Etap 2015/2016 Etap 2015/2016

Filmy zrealizowane w ramach projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.

 

Analiza konsultacji przeprowadzonych przez GMK z organizacjami pozarządowymi Analiza konsultacji przeprowadzonych przez GMK z organizacjami pozarządowymi

Wyniki analizy konsultacji przeprowadzonych przez gminę miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku zostały zebrane w poniższym raporcie. 

Zapraszamy do zapoznania się z nim!

/documents/104220268/0/raport%20konsultacje.pdf

 

2015 2015

Oto jest! Nasze logo, które powstało z połączenia wizji Organizatorów konkursu oraz Autora zwycięskiego projektu - Arkadiusza Jałochy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem oraz nadesłane zgłoszenia! Nadesłane logo widnieje na naszej stronie internetowej oraz na naszej stronie na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/Obserwatorium-Dialogu-Obywatelskiego-UJ-i-MOWIS-350621385144845

 

Etap I 2014/2015 Etap I 2014/2015

Zespół ODO wraz ze studentkami i studentami Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Spraw Publicznych, w roku akademickim 2014/2015 zrealizował:

- badania przekazu medialnego (IDMiKS),

- pogłębione wywiady z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz osobami reprezentującymi (IDMiKS, ISP),

- materiały audiowizualne, w tym sondy poświęcone opinii na temat dialogu obywatelskiego w Krakowie (IDMiKS),

- konkurs na logo obserwatorium,

- kodowanie wywiadów (IDMiKS, ISP).

Efektem podsumowującym dane działania jest raport "Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów". Ponadto pozyskaliśmy środki z funduszu rektorskiego Ars Docendi na zakup sprzętu niezbędnego do dalszych działań zaplanowanych w roku akademickim 2015/2016.

Już niebawem zapraszamy wszystkich, którym bliska jest tematyka dialogu obywatelskiego, a także współdziałania organizacji pozarządowych z lokalnym samorządem do lektury wspomnianego raportu.

Na przełomie 2014 i 2015 roku pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Spraw Publicznych zajmowali się badaniem rozumienia oraz oceny dialogu obywatelskiego w Krakowie ujętego z perspektywy mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych.

Wywiady przeprowadzono ze 100. mieszkańcami oraz 27. przedstawicielami organizacji pozarządowych. W tym celu wykorzystano kwestionariusze wywiadów zawierających pytania dotyczące wiedzy i oceny:

  • dialogu obywatelskiego w Krakowie, w tym obszarów gdzie według rozmówców jest realizowany,
  • konsultacji społecznych, w tym propozycji zmian,
  • budżetu obywatelskiego, z ujęciem opinii na temat przeprowadzonych edycji,
  • źródeł pozyskiwania informacji przez organizacje pozarządowe,
  • polityk publicznych i aktów prawa miejscowego, z ujęciem realizacji dialogu obywatelskiego,
  • instytucji, w tym o charakterze konsultacyjno-opiniodawczym funkcjonujących przy Urzędzie Miasta Krakowa.

Pytania miały charakter otwarty co wpłynęło na możliwość głębszego spojrzenia na kondycję dialogu obywatelskiego w Krakowie oczami zarówno tych bardziej, jak i mniej zaangażowanych osób. Treść została uzupełniona m.in. o raporty ewaluacyjne dotyczące poszczególnych obszarów, akty prawa miejscowego regulujące m.in. funkcjonowanie instytucji dialogu obywatelskiego takich jak Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego czy Komisje Dialogu Obywatelskiego.

Na raport składają się trzy części:

I. Dialog obywatelski z perspektywy mieszkańców i mieszkanek Krakowa,

II. Dialog obywatelski z perspektywy organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających głównie na terenie miasta,

III. Przekaz medialny w kontekście dialogu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat budżetu obywatelskiego.

Przeprowadzona diagnoza oraz wnioski zawarte w raporcie posłużyły m.in. do zaplanowania dalszych działań ODO w roku akademicki 2015/2016.

 

Data opublikowania: 03.11.2015
Osoba publikująca: Wioletta Klytta